• “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür” (23011 Sayılı Resmi Gazete, 1997).
  • “Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmesi esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır” (29937 sayılı Resmi Gazete, 2000).
  • “Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
  • Hizmetler bireyin yetersizliklerine göre değil, bireyin eğitim gereksinimlerine göre planlanır.
  • Hizmetler okul merkezli olur.
  • Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
  • Bütün bireyler öğrenilebilir ve öğretilebilir.
  • Kaynaştırma, bir program dahilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır.”

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2000

  • “37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okulöncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okulöncesi eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilir.
  • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okulöncesi eğitimlerini, öncelikle okulöncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında sürdürmeleri esastır. Ancak, bu bireyler için okulöncesi özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfları da açılabilir.”

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006) 29. maddesi: